Non-lichenized Ascomycota P

Paranectria Paranectria affinis
Paranectria sp. P3434
Paratrichophaea Paratrichophaea boudieri
Periconia Periconia byssoides
Periconia igniaria
Peziza Peziza ammophila
Peziza badia
Peziza cerea
Peziza vesiculosa
Phacidium Phacidium lacerum
Phaeoseptoria Phaeoseptoria peltigerae
Phaeosphaeria Phaeosphaeria fuckelii
Phaeosphaeria herpotrichoides
Phaeosphaeria silenes-acaulis
Phaeosphaeriopsis Phaeosphaeriopsis glaucopunctata
Phaeospora Phaeospora everniae
Phaeospora rimosicola
Phomatospora Phomatospora berkeleyi
Phomatospora hederae
Phomopsis Phomopsis hysteriola
Phomopsis stellariae
Phyllachora Phyllachora therophila
Phyllosticta Phyllosticta alchemillae
Phyllosticta foliorum
Phyllosticta sp. P4420
Pithya Pithya cupressina
Pithya vulgaris
Plagiosphaera Plagiosphaera immersa
Plagiostoma Plagiostoma aesculi
Plagiostoma convexum
Plagiostoma populinum
Plagiostoma robergeanum
Plagiostoma salicellum
Plejobolus Plejobolus arenarius
Pleuroceras Pleuroceras pseudoplatani
Podospora Podospora decipiens
Podospora fimiseda
Polycoccum Polycoccum arnoldii
Polycoccum hymeniicola
Polycoccum microsticticum
Polycoccum pulvinatum
Polycoccum squamarioides
Polystigma Polystigma rubrum
Polythrincium Polythrincium trifolii
Pronectria Pronectria oligospora
Pronectria sp. MP3952
Protocrea Protocrea pallida
Protothelenella Protothelenella santessonii
Pseudocosmospora Pseudocosmospora eutypae
Pseudoplectania Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania sphagnophila
Pseudorobillarda Pseudorobillarda peltigerae
Pseudotrichia Pseudotrichia minor
Pseudotrichia mutabilis
Pseudotrichia viburnicola
Pseudovalsa Pseudovalsa longipes - see Coryneum umbonatum
Pseudoyuconia Pseudoyuconia thalictri
Psilachnum Psilachnum lanceolatoparaphysatum
Psiloglonium Psiloglonium lineare
Pyrenochaeta Pyrenochaeta xanthoriae
Pyrenopeziza Pyenopeziza subplicata
Pyrenopeziza tini

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith