Non-lichenized Ascomycota S

Saccobolus Saccobolus beckii
Saccobolus depauperatus
Saccobolus eleutherosporus
Saccobolus minimus
Saccobolus quadrisporus
Saccobolus truncatus
Sagediopsis Sagediopsis lomnitzensis
Sarea Sarea resinae
Sawadaea Sawadaea bicornis
Schizothecium Schizothecium conicum
Schizothecium hispidulum
Schizothecium vesticola
Schizoxylon Schizoxylon sp. P3971
Schizoxylon sp. P4600
Scirrhia Scirrhia aspidiorum
Sclerococcum Sclerococcum griseisporodochium
Sclerococcum lobariellum
Sclerococcum ophthalmizae
Sclerococcum parasiticum
Sclerococcum parellarium
Sclerococcum sphaerale
Sclerococcum suburceolatum
Sclerococcum tephromelarum
Sclerococcum sp. P5425
Sclerotinia Sclerotinia capillipes
Scopinella Scopinella barbata
Scutellinia Scutellinia cejpii
Scutellinia legaliae
Scutellinia setosa
Scutellinia torrentis
Scutellinia trechispora
Scutula Scutula sp. P3846
Scutula sp. P3935
Scutula sp. P5315
Seimatosporium Seimatosporium dilophosporum
Seimatosporium sp. P3229
Septofusidium Septofusidium herbarum
Septomazzantia Septomazzantia lirella
Septoria Septoria anthrisci
Septoria bellidis
Septoria cornina
Setoseptoria Setoseptoria arundinacea
Seuratia Seuratia millardetii
Skyttea Skyttea lecanorae
Sordaria Sordaria fimicola
Spadicoides Spadicoides fuscolutea
Spathularia Spathularia flavida
Spermosporina Spermosporina aricola
Sphaerellothecium Sphaerellothecium araneosum
Sphaerellothecium minutum
Sphaerellothecium parietinarium
Sphaerellothecium stereocaulorum
Sphaerellothecium thamnoliae
Sphaeropsis Sphaeropsis sapinea - see Diplodia sapinea
Sphaerostilbella Sphaerostilbella penicillioides
Sphaerulina Sphaerulina cornicola
Spirographa Spirographa sp. P5186
Splanchnonema Splanchnonema scoriadeum
Sporomega Sporomega degenerans
Sporormiella Sporormiella australis
Sporormiella intermedia
Sporormiella minutisperma
Stagonospora Stagonospora elegans
Stagonospora innumerosa
Stagonospora paludosa
Stegonsporium Stegonsporium acerophilum
Stegonsporium galeatum
Stegonsporium opalus
Stegonsporium protopyriforme
Stegonsporium pseudopyriforme
Stegonsporium pyriforme
Stenocybe Stenocybe septata
Stictis Stictis elongatispora
Stictis stellata
Stictis sp. P3971
Stigmatula Stigmatula astragali
Stigmidium Stigmidium epiramalina
Stigmidium epistigmellum
Stigmidium microspilum
Stigmidium mycobilimbiae
Stigmidium peltideae
Stigmidium placynthii
Stigmidium sp. P3504
Stigmidium sp. P3772
Stilbella Stilbella albominuta
Stilbella fimetaria
Stilbospora Stilbospora macrosperma
Stomiopeltis Stomiopeltis pinastri
Stylodothis Stylodothis festinationis
Stylodothis puccinioides
Synaptospora Synaptospora sp. P1437

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith